گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

جوهر قدسی، نهفته رخ در آب و گل چرا

مرغ روحانی، بتیغ دیو و دد بسمل چرا

قلب مومن عرش رحمن است و منزلگاه حق

خیل شیطان را بناحق ره در این منزل چرا

محفل قدس و مقام انس و مرآت شهود

صورت وهم و هوارا جادر این محفل چرا

تکیه زن بر مسند جم ناسزوار اهرمن

جلوه گر در صورت حق معنی باطل چرا

چون بامر حق بود ادبار و اقبال عقول

آن یکی مدبر چرا وان دیگری مقبل چرا

آشنایان معانی غرقه در دریا و ما

مانده از صورت پرستی بر لب ساحل چرا

شیخ را از گفتگو چون مطلبی حاصل نشد

دعوی بیهوده و تطویل لاطائل چرا

ناقصی کامل نگشت و سالکی واصل نشد

حرف بی‌معنی چرا تکرار بی‌حاصل چرا

 
sunny dark_mode