گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

در دل ویران خیال رای تو مهمان

خانه مور است و بارگاه سلیمان

شمع بپروانه آتشین سخنی گفت

قصه ابطال بود عشق سلامان

پر مگس بود و عکس صورت سیمرغ

هر که سخن گفت از وجوب و زامکان

کرمک شب تاب نیز گفت مثالی

نیمه شبان از جمال مهر درخشان

 
sunny dark_mode