گنجور

 
قاسم انوار
 

چه بود قصه لیلی درین نشیمن خاک؟

چه بود حالت مجنون رند دامن چاک؟

خدای داند احوال جنس موجودات

«الهی، انت الهی و لا اله سواک »!

شراب ناب ز جام جمال لیلی خورد

زهی شراب مصفا! زهی پیاله پاک!

جهان مظاهر حسن خداست، عز و جل

بپیش چشم خدا بین عارف چالاک

ولی بمظهر انسان، که مظهر خاصست

قیاس مظهر دیگر مکن، بگو: حاشاک!

میان ملک و ملک جوهری چو انسان نیست

هزار بار طلب کردم از سمک بسماک

کمال علت غاییست، قاسمی، انسان

اگر دلیل طلب می کنی بخوان «لو لاک »