گنجور

 
نظام قاری

خطت که بر خط یاقوت مینهم ترجیح

نوشته است بر آن لعل لب که (انت ملیح)

در جواب او

بزشم نرم که بر پنبه مینهم ترجیح

زفوطه برکت گردد این حدیث صریح

بجیب جامه مثقالی سفید خطیست

نوشته از ره مفتون که (البیاض صحیح)

خلیلدان چو در آید بنطق با چمته

سلق زتسمه زند بند برزبان فصیح

تعلقی بمیان بند چون نمکدان داشت

نوشته اند بزرحل بر او که(انت ملیح)

بدوش صوف چو سجاده بینم از یقه

بگردنش کنم از در دانها تسبیح

کنون سرد که کنم شست و شوی مدعیان

که نظم البسه را کرده ام چنین تتقیح

بکوش(قاری) و دایم بپوش جامه نو

که رخت نوحسنست و لباس کهنه قبیح