گنجور

 
غالب دهلوی

خوابی که بود نشان بخت فیروز

دیده ست به روز شاه گیتی افروز

فیض دم صبح تا چه بالیدن داشت

کز صبح به شه رسید در نیمه روز