گنجور

 
غالب دهلوی

دی دوست به بزم باده ام خواند به ناز

وانگه ورق مهر بگرداند به ناز

چشم من و عارضی که افروخت به می

دست من و دامنی که افشاند به ناز

 
sunny dark_mode