گنجور

 
غالب دهلوی

ای روی تو همچو مهر گیتی افروز

وی بخت تو در جهانستانی فیروز

حق کرده به روزنامه عمر تو ثبت

توقیع توقع هزاران نوروز