گنجور

 
فضولی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ابنای زمان که در جهانند همه» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
ل
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱: ای کرده بلطف خود مکرم ما را

شماره ۲: ای معرفتت وسیله خلقت ما

شماره ۳: گر اهل دلی بده رضایی بقضا

شماره ۴: عشق تو که آزرد دل زار مرا

شماره ۵: ای شیفته عشق تو جان و دل ما

شماره ۶: ای زلف تو سرمایه رسوایی ما

شماره ۷: ماییم که نیست هیچ کس همدم ما

شماره ۸: عمریست که باز عشق یارست مرا

شماره ۹: در جان غم عشق تو نهانست مرا

شماره ۱۰: تا گشت دل زار ز دلدار جدا

شماره ۱۱: بخرام که بینم قد رعنای ترا

شماره ۱۲: سودای سر زلف تو دارم همه شب

شماره ۱۳: کام دل زار ما روا کن یارب

شماره ۱۴: آن راهنمای عجم و ترک و عرب

شماره ۱۵: نگشاد بپرسش من آن دلبر لب

شماره ۱۶: آیین وفا ز ماه رویان مطلب

شماره ۱۷: ای دل اگرت هوای این درگاه است

شماره ۱۸: حسنت که ز کاکل علم افراشته است

شماره ۱۹: آن شوخ که دل خراب نظاره اوست

شماره ۲۰: مشتاق وصال تو کسی نیست که نیست

شماره ۲۱: آسوده کربلا بهر فعل که هست

شماره ۲۲: ای مشک اسیر گیسوی خم بخمت

شماره ۲۳: ای نخل ریاض کامرانی قلمت

شماره ۲۴: عمرم بطلب کاری صانع بگذشت

شماره ۲۵: گر یار جفاکار و گر عربده جوست

شماره ۲۶: هر دلبر پر جفا که در عالم هست

شماره ۲۷: تا سلسله عاشقی ما برپاست

شماره ۲۸: انجام وجود اهل عالم عدم است

شماره ۲۹: کار دلم از عشق تو انجام نیافت

شماره ۳۰: دنیا نه مقام ذوق و عیش و طرب است

شماره ۳۱: آن ماه که نور چشم اهل نظر است

شماره ۳۲: ای ملک تو فارغ از شریک و وارث

شماره ۳۳: ای امر تو عقد بند پیوند مزاج

شماره ۳۴: هستی بوجود تو دلیلیست صریح

شماره ۳۵: ای دل بگذر ز تنگنای این کاخ

شماره ۳۶: تا دل ز غم هجر پریشان نشود

شماره ۳۷: هر دم بدلم فرخ بتی می آرد

شماره ۳۸: یارم گره از کار بافغان نگشاد

شماره ۳۹: حکم ازلم اسیر رفتار تو کرد

شماره ۴۰: روزی که ز هر چه هست آثار نبود

شماره ۴۱: چون لاله پریرم آتشی در دل بود

شماره ۴۲: عاشق همه دم زار و حزین می باشد

شماره ۴۳: سادات که نور دیده و تاج سرند

شماره ۴۴: سید باید چنان که باید باشد

شماره ۴۵: جانانه بچشم ما در اطوار وجود

شماره ۴۶: نقاش ازل که صورت یار کشید

شماره ۴۷: تا چند مرا آتش دل تاب دهد

شماره ۴۸: هر چند که خواستیم از دوست مراد

شماره ۴۹: ای بر دل زارم از تو آزار لذیذ

شماره ۵۰: آمد دم آنکه جنبش باد بهار

شماره ۵۱: گل خرگه سبزه غنچه زد در گلزار

شماره ۵۲: چون کلک ازل زد رقم نقش نگار

شماره ۵۳: بنمود رخت بنفشه باغیست مگر

شماره ۵۴: پیوسته فلک با قران اختر

شماره ۵۵: شمشاد که گشتست بقد تو اسیر

شماره ۵۶: جانانه طلب می کنی از جان بگذر

شماره ۵۷: ای بر همه عالم در احسان تو باز

شماره ۵۸: فریاد که دور فلک شعبده باز

شماره ۵۹: فریاد ز دست فلک سفله‌نواز

شماره ۶۰: از سیمبران وفا ندیدم هرگز

شماره ۶۱: ای ریخته خونم بدو چشم خونریز

شماره ۶۲: تن سوخت دلم مایل یارست هنوز

شماره ۶۳: ز اشکم غم یار می توان کرد قیاس

شماره ۶۴: ای حلم تو طالب رضای همه کس

شماره ۶۵: چون برگ گلست روی نیکوی تو خوش

شماره ۶۶: سروی که شدم ربوده رفتارش

شماره ۶۷: از سخت دلی بر دل این محنت کش

شماره ۶۸: ای قصر وجودم باساس اخلاص

شماره ۶۹: ای بر همه اتباع فرمان تو فرض

شماره ۷۰: ای در دل ما ز ذوق قرب تو نشاط

شماره ۷۱: ای سر محبت تو در جان محفوظ

شماره ۷۲: سوز دل خود می کنی اظهار ای شمع

شماره ۷۳: داری همه شب دیده بیدار ای شمع

شماره ۷۴: ای کرده بصد خون جگر جمع متاع

شماره ۷۵: عمریست که از بنفشه و سنبل باغ

شماره ۷۶: دور از رخ او نمی کنم رغبت باغ

شماره ۷۷: صد شکر که خاک طینتم یافت شرف

شماره ۷۸: علم و ادبست مایه عز و شرف

شماره ۷۹: عمریست ترا عزیز طبعیست لطیف

شماره ۸۰: کار دو جهان ز عشق دارد رونق

شماره ۸۱: با دیده اشکبار باید عاشق

شماره ۸۲: هر سبزه تر که سر زدست از دل خاک

شماره ۸۳: ما را هدف تیر بلا کرد فلک

شماره ۸۴: ای ماه رخت شمع شبستان خیال

شماره ۸۵: چون دید مرا مایل زلف و خط و خال

شماره ۸۶: در پرده شدی پرده فتاد از کارم

شماره ۸۷: در صورت اگر طالب معشوق و مییم

شماره ۸۸: صد شکر که زهاد بداندیش نه ایم

شماره ۸۹: در دل غم یاریست که من می دانم

شماره ۹۰: داغ غم هجران تو در جان دارم

شماره ۹۱: یارب دل تیره ام منور گردان

شماره ۹۲: چشمی بگشا حال دل زارم بین

شماره ۹۳: خوش آن که دمی با تو کنم سیر چمن

شماره ۹۴: ماهی که شدم واله رخساره او

شماره ۹۵: دارد دل زارم آرزوی رخ او

شماره ۹۶: هر دل که غم عشق نهان است درو

شماره ۹۷: گر طالب آرام دلی کام مجو

شماره ۹۸: ای فیض هدایتت مرا هادی راه

شماره ۹۹: ابنای زمان که در جهانند همه

شماره ۱۰۰: جمعی که درین بساط هستند همه

شماره ۱۰۱: یارب چو مرا خلعت خلقت دادی

شماره ۱۰۲: تا چند ای شمع عشق بی قرارم سازی

شماره ۱۰۳: گفتم صنما بهر چه در هر نظری

شماره ۱۰۴: گفتم صنما مرا پریشان کردی

شماره ۱۰۵: یارب به رسالت رسول عربی

 
 
sunny dark_mode