گنجور

 
فضولی

ترکیب بند: ای خوش آن دم که بهر نیک و بدم کار نبود

مسبع: وقتست که شام غم هجران بسر آید

مسدس: منم بلبل گلشن آشنایی

sunny dark_mode