گنجور

 
فردوسی

بخش ۱ - پادشاهی هرمزد دوازده سال بود: بخندید تموز بر سرخ سیب

بخش ۲ - آغاز داستان: یکی پیر بد مرزبان هری

بخش ۳: بدانست هرمز که او دست خون

بخش ۴: شب تیره چون چادر مشک‌بوی

بخش ۵: ز گفتار او شاد شد ساوه شاه

بخش ۶: چنین گفت پس با سپه ساوه شاه

بخش ۷: ستاره شمر گفت بهرام را

بخش ۸: برآشفت بهرام و شد شوخ چشم

بخش ۹: ازان دشت بهرام یل بنگرید

بخش ۱۰: چوگودرز وچون رستم پهلوان