گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
 

بخش ۱ - آغاز داستان

بخش ۲ - داستان نوش‌زاد با کسری

بخش ۳ - داستان بوزرجمهر

بخش ۴ - داستان مهبود با زروان

بخش ۵ - رزم خاقان چین با هیتالیان

بخش ۶ - داستان درنهادن شطرنج

بخش ۷ - داستان طلخند و گو

بخش ۸ - داستان کلیله ودمنه

بخش ۹ - داستان کسری با بوزرجمهر

بخش ۱۰ - نامه کسری به هرمزد

بخش ۱۱ - سخن پرسیدن موبد ازکسری

بخش ۱۲ - وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری