گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: آن غریبان منزل دنیی

بخش ۲ - غزل: جنت قرب جای ایشان است

بخش ۳ - مثنوی: آنکه ایشان برو نظر کردند

بخش ۴ - حکایت: بود معروف زاده‌ای عاقل

بخش ۵ - مثنوی: «انما العاشقون مذبوحون»

بخش ۶ - غزل: هر دلی کان به عشق مایل نیست

بخش ۷ - مثنوی: هر که بر خوان این هوس خام است

بخش ۸ - حکایت: آن شنیدی که عاشقی جانباز