گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: بود در کنج خانه صبح دمی

بخش ۲ - غزل: ای ملامت کنان بی‌حاصل

بخش ۳ - مثنوی: چون بدید این غزل بدین سان خوب

بخش ۴ - غزل: ای ز روی تو آفتاب خجل

بخش ۵ - مثنوی: آن غزال این غزل چو زیبا دید