گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: مطربا، نغمه حزین بر دار

بخش ۲ - حکایت: بود مردی همیشه در گلخن

بخش ۳ - غزل: در هوای تو جان و تن بارست

بخش ۴ - مثنوی: آن پری، بعد از آنکه تیر انداخت

بخش ۵ - غزل: تیری، ای دوست، برکش از ترکش

بخش ۶ - مثنوی: هر که را نیست عیش خوش بی‌دوست