گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابن یمین

شمارهٔ ۱ - تاریخ منظوم و فیات و بعضی حوادث وفات نظام الدین یحیی: سال هفتصد و پنجاه و نه ز هجرت نبوی

شمارهٔ ۲ - تاریخ وفات غازان: بسال هفتصد و سه ز هجرت از شوال

شمارهٔ ۳ - وفات بهاءالدین علی خواجه: بهاء ملک علی خواجه آن جهان کرم

شمارهٔ ۴ - تاریخ زیارت مزار یکی از بزرگان: ز هجرت نبوی رفته بود هفتصد و هشت

شمارهٔ ۵ - تاریخ وفات امیر یمین الدوله والدین: سال بر هفتصد و بیست و دو بود از هجرت

شمارهٔ ۶ - وفات شیخ صدرالدین: بسال هفتصد و بیست و دو بود از هجرت

شمارهٔ ۷ - وفات وجیه الدین زنگی: وفات صاحب اعظم وجیه دین زنگی

شمارهٔ ۸ - وفات خواجه علاءالدین: هفتصد سال و سه و بیست ز هجرت رفته

شمارهٔ ۹ - وفات سلطان ابوسعید و جلوس ارپه خان: چون گذشت از سال هجرت هفتصد با سی وشش

شمارهٔ ۱۰ - وفات جلال الدین منصور علی: رفته بود از سال هجرت هفتصد با سی و هشت

شمارهٔ ۱۱ - وفات عز الدین محمد: بسال هفتصد و سی و هشت از هجرت

شمارهٔ ۱۲ - تاریخ وفات و کشته شدن علاء الدین محمد وزیر در سر بیشه استر آباد: ز هجرت هفتصد بود و چل و دو

شمارهٔ ۱۳ - تاریخ جنگ امیر مسعود سربداری با ملک معزالدین حسین کرت و شکست مسعود: در هفتصد و چل و سه از سال

شمارهٔ ۱۴ - تاریخ فوت عزالدین: چون فلک هفتصد ز سال شمرد

شمارهٔ ۱۵ - تاریخ فوت جلال الدین حاجی شاعر: هفتصد از سال هجرت رفته و پنجاه و یک

شمارهٔ ۱۶ - تاریخ فوت طاهر بن اسحق بن یحیی از بزرگان فریومد: هفتصد از سال هجرت رفته و پنجاه ویک

شمارهٔ ۱۷ - مرثیه فوت طاهر بن اسحق: در دیار کرم افسوس که دیار نماند

شمارهٔ ۱۸ - تاریخ کشته شدن تاج الدین علی شمس الدین بدست پهلوان حیدر: چون هفتصد و پنجاه و دو رفت ز سال

شمارهٔ ۱۹ - تاریخ تولد جلال الدین منصور: بود تاریخ عرب هفتصد و پنجاه و یک

شمارهٔ ۲۰ - تاریخ فوت پهلوان علی خواجه: دهم شب از مه ذوالحجه بود اول شام