گنجور

 
ابن یمین

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «سیم و زر هر دو درو آب و بهم ناممزوج» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ج» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
ج
د
ر
ش
ک
ن

شماره ۱ - چیستان: چار حرفست نام آن دلبر - که درش قبله ایست مردم را

شماره ۲ - ایضا: سه عیار قهار غارتگر اند - کند میلشان هر کجا زیرکی است

شماره ۳ - ایضا: از تو پرسم لغزی فکرت اخراجش کن - ایکه در مسند دانش چو تو دیگر ننشست

شماره ۴ - ایضا: چار حرفست نام انک سپهر - رای او را بجان متابع گشت

شماره ۵ - ایضا: چیست آن گوهر شهوار میان پر زر و سیم - سیم و زر هر دو درو آب و بهم ناممزوج

شماره ۶ - ایضا: پیکری بیگناه را دیدم - چو گنهکار در جحیم افتاد

شماره ۷ - ایضا: چیست آن آسیا که گردش او - نه ز آبست و نه ز جنبش باد

شماره ۸ - ایضا: مشکلی آمدست در پیشم - عالمی کو که حل تواند کرد

شماره ۹ - ایضا: آن چیست که چون ابروی جانان باشد - قلب وی و مستویش یکسان باشد

شماره ۱۰ - ایضا: چیست نامی که مستوی خوانیش - از عبارات تازیان باشد

شماره ۱۱ - ایضا: پرسم لغزی ای شده فاش از تو هنر - فکری کن و جهدی کن و بیرون آور

شماره ۱۲ - چیستان: چیست آن دریا که دارد بر سر آتش قرار - آتش اندر زیر و آبش تیز تاب و شعله وار

شماره ۱۳ - ایضا: آمد بر من خادمکی همچو دو پیکر - ز آهن زده بر خود گرهی سخت میانش

شماره ۱۴ - ایضا: چیست آنجنس کو بجنبش طبع - از بلندی کشش کند بمغاک

شماره ۱۵ - ایضا له: چیست آن پیکر پری کردار - گاه مینا برنگ و گه مرجان