گنجور

 
ابن یمین

هفتصد از سال هجرت رفته و پنجاه ویک

وز رجب نه بر دو ده افزوده دور آسمان

صبحگاه روز یکشنبه ز علیا باد کرد

طاهر بن اسحق بن یحیی سوی جنت سفر