گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

ای چرخ‌!: دردا که ندیدیم وصال رخ دلدار

پس از فتح تهر‌ان به دست ملیون در اول مشروطیت: ای شهسواران وطن یزدان به ما یار آمده

سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ): ایران ـ هنگام کار است

در حجاز (غزل ضربی): ای دلبر من‌، تاج سر من

مرع سحر (در دستگاه ماهور): بند اول

عروس گل (در افشاری و رهاب - هنگام رفع حجاب): بند اول

غزل (در بیات ترک، اشاره به حملۀ قشون روس تزاری به پایتخت): رقیب می‌رسد ازگرد راه چاره کنید

تصنیف (اشاره به حملۀ قشون روس تزاری به پایتخت): گر رقیب آید بر دلبر من

در ابوعطا: نسیم سحر بر چمن گذر کن

در مرگ پروانه (خواننده): پروانه ای موجود ظریف

باد خزان (در افشاری): باد خزان وزان شد

غزل ضربی (در دستگاه همایون): باش تا پنجهٔ ناهید زند زخمه به چنگ

باد صبا (در دستگاه شوشتری): ۱

در دستگاه ماهور: ۱‌

ای ایرانی (در دستگاه دشتی): آخر ای ایرانی

زن با هنر (سه‌گاه‌): ۱

غزل ضربی (در ماهور): ز من نگارم خبر ندارد

بیات اصفهان: این تصنیف را بهار در منفای خود در سال ۱۳۱۲ ساخته و به به اهالی اصفهان اهدا کرده است‌