گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

شمارهٔ ۱ - بهشت خدا: اِمْشَوْ دَرِ بِهشتِ خُدا وٰایَهُ پِنْدَرِیٖ

شمارهٔ ۲ - غزل: یقین درم اثر امشو بهایهای مو نیست

شمارهٔ ۳ - غزل: گفتی که ممیر وخته مو لبیکمه گفتم

شمارهٔ ۴ - غزل: روی ماهت‌ ر ببین تا عشقم باور کنی

شمارهٔ ۵ - غزل: زلفای قجریر درهم و بشکسته مکن واز

شمارهٔ ۶ - از یک غزل: مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم

شمارهٔ ۷ - قطعه: ای بهار طور نمیری که بگن شکرکه مرد

شمارهٔ ۸ - غزل: بالای نقره زلف سیارکله پا مکن

شمارهٔ ۹ - غزل: روی تو دیدم ز عمر دست کشیدم