گنجور

 
آذر بیگدلی

روز و شب، این دعاست در باغم

گر چه آذر نه بلبلم نه تذرو

تا بود سرو و گل به باغ مباد

بلبل از گل جدا تذرو از سرو