گنجور

 
آذر بیگدلی

چند روزی از سر کویت سفر خواهیم کرد

امتحان را جای در کوی دگر خواهیم کرد

در گذرگاهی دگر، چاکی بدل خواهیم زد؛

بر سر راهی دگر، خاکی بسر خواهیم کرد

گر کسی آید ز پی، ما، باز خواهیم گشت؛

ورنه آنجا، اشک حسرت دیده تر خواهیم کرد

ز آنچه گفتی، دیگران را آگهی خواهیم داد؛

ز آنچه کردی، دیگران را با خبر خواهیم کرد

گر غرور حسنت اکنون بسته بر ما راه حرف

روز محشر گفتگو با یکدگر خواهیم کرد

خانه گر خالی است، شکر پاسبان خواهیم گفت

ورنه گامی چند منزل دورتر خواهیم کرد

تا ببینیم از هواخواهان که نازش میکشد

گاه گاه آذر بکوی او گذر خواهیم کرد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode