گنجور

بخش پنجم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الخامسة

جواب پدر

(۱) حکایت شبلی با مرد نانوا

(۲) حکایت مرد نمازی و مسجد وسگ

(۳) مناظرۀ عیسی علیه السلام با دنیا

(۴) حکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی

(۵) حکایت مرد ترسا که مسلمان شد

(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

(۷) حکایت گبر که پُل ساخت

(۸) سؤال مرد درویش از جعفر صادق

(۹) گفتار آن مجنون در نمازی که یک نان نیرزد

(۱۰) حکایت دیوانه و نماز جمعه