گنجور

 
اسیری لاهیجی

چیست عالم جلوه گاه حسن دوست

جلوه در عالم چه باشد جمله اوست

ظاهرا گر زانکه عالم مظهرست

مظهر و ظاهر چو وابینی هموست

در حقیقت نیست غیر از یار کس

این نمود غیر عین وهم توست

یار خود آئینه روی خود است

در نمودن آینه گر غیر روست

می نماید غیر دریا جو، ولی

در حقیقت دان که دریا عین جوست

حسن خود را دید و شد عاشق بخود

در جهان او را بخود این گفت و گوست

مائی و اوئی بمعنی شد یکی

گر اسیری ما و او گوید که دوست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode