گنجور

 
عارف قزوینی

به روشنایی افکار نغز، پی نبرد:

قلم که راه نپیمود، جز به تاریکی

درین خیال ز دست خیال باریکم:

به صورت قلم افتاده‌ام ز باریکی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode