گنجور

 
عارف قزوینی

آواره به کوه و دشت و صحرا شده ام

مجنونم و، دیوانه لیلا شده ام

آن کأو، پی آبرو بود، عاشق نیست

من عاشق صادقم که رسوا شده ام