گنجور

 
اثیر اخسیکتی

دعا گوی دولت اثیر آنکه وقتی

بخدمت رسیده است درجیش سلطان

مبارک ضمیر تو اشعار او را

پسندیده و گرده تحسین فراوان

بسش داده تعریف و تشریف با تو

علای دول پادشاه کهستان

علی الجمله بر خاک این آستان است

ز نظم آستین پر گهرهای الوان

بخدمت رسیده و لیکن ندارد

دل بار جارش سر منع در بان

 
sunny dark_mode