گنجور

 
لبیبی

چو غرواشه ریشی به سرخی و چندان

که صد لیف از ده یکش بست بتوان