گنجور

 
اثیر اخسیکتی

جور تو گر عنان بجنباند

آسمان در رکاب او راند

بلب آمد هزار جان وقت است

که قبولت بسی بجنباند

گفتی آن وعده یاد میداری

هم بر آنم خدای میداند

 
sunny dark_mode