گنجور

 
ادیب الممالک

روز ماه پارسی باشد نخستین اورمزد

بهمن و اردیبهشت آنگاه شهریور بود

باز اسپندار مذ خرداد امرداد آمده

هفتمین دی بادر است و هشتمین آذر بود

آنگهی آبان و خورشید است و ماه و تیر و گوش

نام روز تیر اندر نامها تشتر بود

دی به مهر و مهر پس روز سروش وزشن، دان

فرودین بهرام ورام و باد نیک اختر بود

دی بدین و دین وارد، اشتاد، آنگه آسمان

زامیاد و مانتر سپند آیت داور بود

روز آخر را انارام و انیران است نام

در اوستا گفته زرتشت پیغمبر بود

 
 
 
sunny dark_mode