گنجور

 
فرخی یزدی

آنان که بی‌مطالعه تقدیر می‌کنند

خواب ندیده است که تعبیر می‌کنند

عمری بود که کافر راه محبتیم

ما را دگر برای چه تکفیر می‌کنند

بازیگران که با دم شیرند آشنا

غافل که تکیه بر دم شمشیر می‌کنند

در خاک پاک ری که عزازیل را رُنود

با آب رشوه راحت و تطهیر می‌کنند

تا زر بود میان ترازو من و ترا

با زور آن مساعده تسخیر می‌کنند