گنجور

آمار شعرها

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۴

 

بسیار برفتند و به جایی نرسیدند

ارباب فنون با همه علمی که بخواندند

توفیق سعادت چو نباشد چه توان کرد؟

ابلیس براندند و برو کفر براندند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۸

 

ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی

هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی

شکرانهٔ زور آوری روز جوانی

آنست که قدر پدر پیر بدانی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۶

 

در قطرهٔ باران بهاری چه توان گفت؟

در نافهٔ آهوی تتاری چه توان گفت؟

گر در همه چیزی صفت و نعت بگنجد

در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۲۳

 

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم

می‌گویمت از دور دعا گر برسانند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۷۵

 

از دست کسی بستده هر روز عطایی

معذور بدارندش یک روز جفایی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

[۱] [۲] [۳]