گنجور

آمار شعرها

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۸

 

سری دارم که سامان نیست او را

به دل دردی که درمان نیست او را

به راه انتظارم هست چشمی

که خوابی هم پریشان نیست او را

به عشق از گریه هم ماندم چه جویم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۸

 

تمنای دلم کردی و دادم

بفرما گر تمنای دگر هست !

اشارت کردی از ابرو به خونم

مرا باری مبارک شد جمالت

چو زنبور سیه گرد سر گل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۷۸

 

نسیما آن گل شبگیر چون است؟

چسانش بینم و تدبیر چون است؟

دل من ماند در زلفش که داند

که آن دیوانه از زنجیر چونست؟

نگویی این چنین بهر دل من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۷۹

 

بیا کز رفتنت جانم خراب است

دل از شور نمکدانت کبابست

درنگ آمدن ای عمر کم کن

که عمر از بهر رفتن در شتاب است


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۸۰

 

ندارد چشمهٔ خورشید آبی

کزان چشمه تو بردی هر چه است

نباشد هیچ بوی نافه از مشک

ولی موی تو یک‌سر مشک نابست

چو بر شیرین لبت از رخ چکد خوی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۸۸

 

بلای خفته سر برداشت از خواب

هر آن مویی کز آن زلف دو تا خاست

گر یبان میدرم هر صبح چون گل

همه رسوایی من از صبا خاست

تو تار زلف بستی بند در بند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۹۵

 

مرا داغ تو بر جان یادگار است

فدایش باد جان چون داغ یار است

اگر جان می‌رود گو رو غمی نیست

تو باقی مان که مارا با تو کار است


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۰۶

 

گرفته در بر اندام تو سیم است

برادر خواندهٔ زلفت نسیم است


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۳۳

 

به می سوگند خوردم جرعه‌ای بخش

که ما را در گلو سوگند ماندست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۳۴

 

گواهی میده ای شب زا ریم را

که از من بدگمانی دور ماندست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۴۳

 

یکایک تلخی دوران چشیدم

زهجران هیچ شربت تلخ تر نیست

اسیر هجر و نومید از وصالم

شبم تاریک و امید سحر نیست

به یک جان خواستم یک جام شادی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۵۱

 

شب دوشینه جان سویش چنان رفت

که زان اوست گویی زان من نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۸۵

 

تغافل کردنت بی‌فتنه‌ای نیست

فریب صید باشد خواب صیاد

مرا گرد سران چشم بیمار

به گردان لیک قربان کن نه آزاد

چو یاد عاشقان در دل غم آرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۰۳

 

خوش آن ساعت که از وی بوسه خواهم

وی آن لبهای خندان را بدزدد

چو دزدانم کشد آن در و گوهر

چو گاه خنده دندان را بدزدد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۱۲

 

فلک با کس دل یکتا ندارد

زصد دیده یکی بینا ندارد

درخت دهر سر تا پای خار است

تو گل جویی و او اصلا ندارد

جهان از مردمی ها مردمان را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۳۷

 

نگارا از من مسکین چه خیزد

چرا هجر تو با ما می‌ستیزد

همی خیزد ز زلفت نالهٔ دل

چو آن آواز کز زنجیر خیزد

مپوشان روی را بگذار که شرم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۴۵

 

از آن محراب ابرو یاد کردم

نمازی چند نیز از من قضا شد

همه گل می‌دمد از دیده در چشم

خیال روی او ما را بلا شد

در آب دیده سر گردان چه ماندست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۵۵

 

دلی کز نیکوان دردی ندارد

چو سنگی دان که در دیوار باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۶۴

 

وفا در نیکوان چندان نباشد

ترا خود هیچ بویی زان نباشد

نظر در روی تو خود کرده‌ام من

بلی خود کرده را درمان نباشد

دلم بر بت‌پرستی خو گرفتست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۶۵

 

لبت را جان نخوانم حاش لله

که جان هرگز چنین شیرین نباشد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]