گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳

 

رودکی چنگ بر گرفت و نواختباده انداز، کو سرود انداخت
زان عقیقین میی، که هر که بدیداز عقیق گداخته نشناخت
هر دو یک گوهرند، لیک به طبعاین بیفسرد و آن دگر بگداخت
نابسوده دو دست رنگین کردناچشیده به تارک اندر تاخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۵

 

به سرای سپنج مهمان رادل نهادن همیشگی نه رواست
زیر خاک اندرونت باید خفتگر چه اکنونت خواب بر دیباست
با کسان بودنت چه سود کند؟که به گور اندرون شدن تنهاست
یار تو زیر خاک مور و مگسچشم بگشا، ببین: کنون پیداست
آن که زلفین و گیسویت پیراستگر چه دینار یا درمش بهاست
چون ترا دید زردگونه شدهسرد گردد دلش، نه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷

 

این جهان پاک خواب کردار استآن شناسد که دلش بیدار است
نیکی او به جایگاه بد استشادی او به جای تیمار است
چه نشینی بدین جهان هموار؟که همه کار او نه هموار است
کنش او نه خوب و چهرش خوبزشت کردار و خوب دیدار است


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰

 

مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟چاو چاوان درست چونانست
باز چون بر گرفت پرده ز رویکروه دندان و پشت چوگانست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۱

 

آخر هر کس از دو بیرون نیستیا برآوردنی‌ست، یا زدنی‌ست
نه به آخر همه بفرساید؟هرکه انجام راست فرسدنی‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۳

 

مهر مفگن برین سرای سپنجکین جهان پاک بازیی نیرنج
نیک او را فسانه واری شوبد او را کمرت سخت بتنج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۶

 

شاد زی با سیاه چشمان، شادکه جهان نیست جز فسانه و باد
زآمده شادمان بباید بودوز گذشته نکرد باید یاد
من و آن جعد موی غالیه بویمن و آن ماهروی حورنژاد
نیک بخت آن کسی که داد و بخوردشوربخت آن که او نخورد و نداد
باد و ابر است این جهان، افسوس!باده پیش آر، هر چه باداباد
شاد بوده‌ست از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۵ - جشن مهرگان

 

ملکا، جشن مهرگان آمدجشن شاهان و خسروان آمد
خز به جای ملحم و خرگاهبدل باغ و بوستان آمد
مورد به جای سوسن آمد بازمی به جای ارغوان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوانمی به بخت تو نوجوان آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۶

 

گل دگر ره به گلستان آمد

وارهٔ باغ و بوستان آمد

وار آذر گذشت و شعلهٔ او

شعلهٔ لاله را زمان آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۱

 

مهتران جهان همه مردندمرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنانکه همه کوشک‌ها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و نازنه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدندو آن چه دادند و آن چه را خوردند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۴ - بر رخش «زلف» عاشق است چو من

 

بر رخش زلف عاشق است چو منلاجرم همچو منش نیست قرار
من و زلفین او نگونساریماو چرا بر گل است و من بر خار؟
همچو چشمم توانگر است لبمآن به لعل، این به لؤلؤ شهوار
تا به خاک اندرت نگرداندخاک و ماک از تو بر ندارد کار
رگ که با پیشیار بنماییدل تو خوش کند به خوش گفتار
باد یک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

وقت شبگیر بانگ نالهٔ زیرخوشتر آید به گوشم از تکبیر
زاری زیر و این مدار شگفتگر ز دشت اندر آورد نخجیر
تن او تیر نه، زمان به زمانبه دل اندر همی‌گذارد تیر
گاه گریان و گه بنالد زاربامدادان و روز تا شبگیر
آن زبان‌آور و زبانش نهخبر عاشقان کند تفسیر
گاه دیوانه را کند هشیارگه به هشیار برنهد زنجیر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۷

 

زندگانی چه کوته و چه درازنه به آخر بمرد باید باز؟
هم به چنبر گذار خواهد بوداین رسن را، اگر چه هست دراز
خواهی اندر عنا و شدت زیخواهی اندر امان به نعمت و ناز
خواهی اندک‌تر از جهان بپذیرخواهی از ری بگیر تا به طراز
این همه باد و بود تو خواب استخواب را حکم نی، مگر به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۲

 

گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟به یکی جاف جاف زود غرس
او مرا پیش شیر بپسنددمن نتاوم برو نشسته مگس
گرچه نامردم است، مهر و وفاشنشود هیچ از این دلم یرگس
گیردی آب جوی رز پندامچون بود بسته بنک راه ز خس


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۴ - در رثای شهید بلخی

 

کاروان شهید رفت از پیشوآن ما رفته گیر و می‌اندیش
از شمار دو چشم یک تن کموز شمار خرد هزاران بیش
توشهٔ جان خویش ازو بربایپیش کایدت مرگ پای آگیش
آن چه با رنج یافتیش و به ذلتو به آسانی از گزافه مدیش
خویش بیگانه گردد از پی سودخواهی آن روز؟ مزد کمتر دیش
گرگ را کی رسد ملامت شاةباز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۶

 

ای لک، ار ناز خواهی و نعمتگرد درگاه او کنی لک و پک
یخچه بارید و پای من بفسردورغ بر بند یخچه را ز فلک


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۴

 

چون گسی کردمت بدستک خویشگنه خویش بر تو افگندم
خانه از روی تو تهی کردمدیده از خون دل بیاگندم
عجب آید مرا ز کردهٔ خویشکز در گریه‌ام، همی خندم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۸

 

هست بر خواجه پیچیده رفتنراست چون بر درخت پیچد سن
این عجبتر که: می نداند اوشعر از شعر و خنب را از خن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۲

 

یاد کن: زیرت اندرون تن شویتو برو خوار خوابنیده، ستان
جعد مویانت جعد کنده همیببریده برون تو پستان
پیر فرتوت گشته بودم سختدولت او مرا بکرد جوان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۴

 

جعد همچون نورد آب ببادگوییا آن چنان شکستستی
میانکش نازکک چو شانهٔ موگویی از یک دگر گسستستی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۵

 

این جهان را نگر به چشم خردنی بدان چشم کاندر او نگری
همچو دریاست وز نکوکاریکشتیی ساز، تا بدان گذری


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۹

 

چمن عقل را خزانی اگرگلشن عشق را بهار تویی
عشق را گر پیمبری، لیکنحسن را آفریدگار تویی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲

 

پیش تیغ تو روز صف دشمنهست چون پیش داس نوکر پا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶

 

گوش توسال و مه برود و سرودنشنوی نیوهٔ خروشان را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۸

 

لاد را بر بنای محکم نهکه نگهدار لاد بنیادست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی