گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ - بهار زندانی

 

بی تو ای دل نکند لاله به بار آمده باشدما در این گوشه زندان و بهار آمده باشد
چه گلی گر نخروشد به شبش بلبل شیداچه بهاری که گلش همدم خار آمده باشد
نکند بی خبر از ما به در خانه پیشینبه سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد
از دل آن زنگ کدورت زده باشد به کناریباز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ - روزه شکن

 

تا دهن بسته ام از نوش لبان میبرم آزارمن اگر روزه بگیرم رطب آید سر بازار
تا بهار است دری از قفس من نگشایدوقتی این در بگشاید که گلی نیست به گلزار
هرگز این دور گل و لاله نمی خواستم از بختکه حریفان همه زار از من و من از همه بیزار
هر دم از سینه این خاک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ - بخت خفته و دولت بیدار

 

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودمخانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه شنودم
آن که می خواست برویم در دولت بگشایدبا که گویم که در خانه به رویش نگشودم
آمد آن دولت بیدار و مرا بخت فروخفتمن که یک عمر شب از دست خیالش نغنودم
آنکه می خواست غبار غمم از دل بزدایدآوخ آوخ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۳ - طوطی خوش لهجه

 

مایه حسن ندارم که به بازار من آئیجان فروش سر راهم که خریدار من آئی
ای غزالی که گرفتار کمند تو شدم باشتا به دام غزل افتی و گرفتار من آئی
گلشن طبع من آراسته از لاله و نسرینهمه در حسرتم ای گل که به گلزار من آئی
سپر صلح و صفا دارم وشمشیر محبتبا تو آن پنجه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ - شمشیر قلم

 

نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردیگر چه او کرد دل از سنگ تو تقصیر نکردی
شرمسار توام ای دیده ازین گریه خونینکه شدی کور و تماشای رخش سیر نکردی
ای اجل گر سر آن زلف درازم به کف افتدوعده هم گر به قیامت بنهی دیر نکردی
وای از دست تو ای شیوه عاشق کش جانانکه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ - شرم و عفت

 

نالدم پای که چند از پی یارم بدوانیمن بدو میرسم اما تو که دیدن نتوانی
من سراپا همه شرمم تو سراپا همه عفتعاشق پا به فرارم تو که این درد ندانی
چشم خود در شکن خط بنهفتم که بدزدییک نظر در تو ببینم چو تو این نامه بخوانی
به غزل چشم تو سرگرم بدارم من و زیباستکه غزالی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار