گنجور

 
وطواط

اگر آید ز دوستی گنهی

بگناهی نباید آزردن

ور زبان را بعذر بگشاید

باید آن عذر نیک بپذردن

زانکه نزدیک بخردان بترست

عفو ناکردن از گنه کردن

 
sunny dark_mode