گنجور

باب دوم

 
سعدالدین وراوینی
سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه
 

در ملک نیکبخت و وصایائی که فرزندان را بوقت وفات فرمود

داستان برزیگر با مار

داستان غلام بازرگان

داستان آهو و موش و عقاب

داستان مرد طامع با نوخرّه

داستان شهریارِ بابل با شهریارزاده

داستان آهنگر با مسافر

داستان روباه با بط

داستان بازرگان با دوست دانا

داستان دهقان با پسر خود