گنجور

 
سعدالدین وراوینی

در ملک اردشیر و دانایِ مهران به: ملک‌زاده گفت: شنیدم که شاه اردشیر که بر قدماءِ ...

داستانِ شاه اردشیر با دانای مهران به: شاه اردشیر با دانای مهران به خلوتی ساخت و ازو ...

داستان سه انبازِ راهزن با یکدیگر: دانای مهران‌به گفت: شنیدم که وقتی سه مردِ صعلوکِ ...