گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

ماییم و می و مطرب و این کنج خرابجان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذابآزاد ز خاک و باد و از آتش و آب


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

از بانگ سرافیل دمیده است ربابتا زنده و تازه کرده دلهای کباب
آن سوداها که غرقه گشتند و فناچون ماهیکان برآمدند از تک آب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱

 

امروز چو هر روز خرابیم خرابمگشا در اندیشه و برگیر رباب
صدگونه نماز است و رکوعست و سجودآنرا که جمال دوست باشد محراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳

 

اندیشه مکن بکن تو خود را در خوابکاندیشه ز روی مه حجابست حجاب
دل چون ماهست در دل اندیشه مدارانداز تو اندیشه گری را در آب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵

 

ای آنکه تو دیر آمده‌ای در کتابگر بشتابند کودکان تو مشتاب
گر مانده شدند قوم و از دست شدنداین دست تو است زود برگیر رباب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

بیکار مشین درآ درآمیز شتاببیکار بدن به خور برد یا سوی خواب
از اهل سماع میرسد بانک ربابآن حلقهٔ ذاهل شدگانرا دریاب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶

 

حاجت نبود مستی ما را به شرابیا مجلس ما را طرب از چنگ و رباب
بی‌ساقی و بی‌شاهد و بی‌مطرب و نیشوریده و مستیم چو مستان خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷

 

خواب آمد و در چشم نبد موضع خوابزیرا ز تو چشم بود پرآتش و آب
شد جانب دل دیدددلی چون سیمابشد جانب تن دید خراب و چه خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸

 

دانیکه چه میگوید این بانگ رباباندر پی من بیا و ره را دریاب
زیرا به خطا راه بری سوی صوابزیرا به سال ره بری سوی جواب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹

 

در چشم آمد خیال آن در خوشابآن لحظه کزو اشک همی رفت شتاب
پنهان گفتم براز در گوش دو چشممهمان عزیز است بیفزای شراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰

 

دل در هوس تو چون ربابست ربابهر پاره ز سوز تو کبابست کباب
دلدار ز درد ما اگر خاموش استدر خاموشی دو صد جوابست جواب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱

 

ساقی در ده برای دیدار صوابزان باده که او نه خاک دیده است و نه آب
بیمار بدن نیم که بیمار دلمشربت چه بود شراب در ده تو شراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۲

 

سبحان‌الله من و تو ای در خوشابپیوسته مخالفیم اندر هر باب
من بخت توام که هیچ خوابم نبردتو بخت منی که برنیائی از خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳

 

شب گردم گرد شهر چون باد و چو آباز گشتن گرد شهر کس ناید خواب
عقل است که چیزها از موضع جویدتمییز و ادب مجو تو از مست و خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷

 

گرم آمد عاشقانه و چست شتاببرتافته روح او ز گلزار صواب
بر جملهٔ قاضیان دوانید امروزدر جستن آب زندگی قاضی کاب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱

 

یارب یارب به حق تسبیح ربابکش در تسبیح صد سالست و جواب
یارب به دل کباب و چشم پرآبجوشان‌تر از آنیم که در خم، شراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و ششم: در صفت گریستن » شمارهٔ ۴۱

 

دل را که شد از یک نظر دیده خراب

بنگر که چگونه باز شد رشته ز تاب

از مال جهان مرا چو چشمی و دلی است

آن بر سر آتش است و این بر سر آب


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

تا در چشمم نشسته بودی در تاب
پیوسته همی بریختی در خوشاب
و اکنون که برون شدن به رستم ز عذاب
چون دیده ز خس برست کم ریزد آب


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

گفتی که کیت بینم ای در خوشاب
دریاب مرا و خویشتن را دریاب
کایام چنان بود که شبها گذرد
کز دور خیال هم نبینیم به خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

از بهر نشیمن شه عرش جناب
بنگر که چه خوش دست به هم داد اسباب
گردید سپهر خیمه و انجم میخ
شد سد ره ستون و کهکشان گشت طناب


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

از من شب هجر می‌بپرسید حباب
دریای غمم کدام آرام و چه خواب
در دل بود آرام و خیالی هر موج
در دیده خیال خواب شد نقش بر آب


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

 

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب
چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب
جسمی دارم چو جان مجنون همه درد
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴

 

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب
چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب
جسمی دارم چو جان مجنون همه درد
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب
آبی چو خماهن، آتشی چون سیماب
از هیبت آن آب تن آتش تاب
رفت آتشی از آتش و آبی از آب


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

این دل چو شب جوانی و راحت و تاباز روی سپیده‌دم برافکند نقاب
بیدار شو این باقی شب را دریابای بس که بجویی و نیابیش به خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

هم طبع ملول گشت از آن شعر چو آبهم رغبت از آن شراب چون آتش ناب
ای دل تو عنان ز شاهدان نیز بتابکاریست ورای شاهد و شعر و شراب


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

زان روی که روز وصل آن در خوشابدر خواب شبی بر آتشم ریزد آب
با دل همه روزم این سؤالست و جوابکاخر شبی آن روز ببینم در خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

درج دهنت که هست تنگ و نایاب
در وی درج است سی و دو در خوشاب
رنگین لب تو بود پی ضبط حساب
بر وی رقم «لام » و «بی » از لعل مذاب


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

ای غیر بر غم تو درین دیر خراب
با یار شب و روز کشم جام شراب
از ساغر هجر و جام وصلش شب و روز
تو خون جگر خوری و من بادهٔ ناب


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

گه میگردم بر آتش هجر کباب
گه سر گردان بحر غم همچو حباب
القصه چو خار و خس درین دیر خراب
گه بر سر آتشم گهی بر سر آب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱

 

بر تافت عنان صبوری از جان خراب
شد همچو ر کاب حلقه چشم از تب و تاب
دیگر چو عنان نپیچم از حکم تو سر
گر دولت پابوس تو یابم چو رکاب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

گفتند ز حادثات این دیر خراب
بر بستر درد رفته پای تو به خواب
دست الم تو را خدا برتابد
تا پای سلامتت درآید به رکاب


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

بنیاد دو بینی چو شد از عشق خراب
وان چشم دو بین که بود هم رفت به خواب
دادیم هزار بوسه بر یک سده
کردیم هزار سجده در یک محراب


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

دوش از درم آمد آن مه لاله نقاب
سیرش نه بدیدیم و روان شد به شتاب
گفتم که : دگر کیت بخواهم دیدن؟
گفتا که: به وقت سحر، اما در خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

این راه زیارت است، قدرش دریاب
از شدت سرما، رخ از این راه متاب
شک نیست که با عینک ارباب نظر
برفش پر قو باشد و خارش، سنجاب


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

در دیدن این مدینه زمزم آب
از مکه اگر سعی کنی هست صواب
زیرا که درو مقام دادر امروز
رکنی که ازو کعبه دلهاست خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب
از نشهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب
دانست که عاشقم ولی می‌پرسید
این کیست، کجایی است، چرا خورده شراب


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

رشحه » رباعی

 

ای از لب تو به خون رخ لعل خضابوز خجلت دندانت گهر غرق در آب
چشم و دل من به یاد دندان و لبتاین در خوشاب ریزد آن لعل مذاب


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

گفتم که مگر به اتفاق اصحاب
در موسم گل ترک کنم باده ناب
بلبل ز چمن نعره زنان داد جواب
کای بیخبران برگ گل و ترک شراب؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷

 

این ناله که در آتش خویش است کباب
این گریه که در شیشهٔ خم کرده شراب
مرغی است که آتش از هوا می گیرد
مستی است که از خمار جوید می ناب


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴

 

عالم چو سرابست و نماید سر آب
نقشی و خیالیست که بینند بخواب
در بحر محیط چشم ما را بنگر
کان آب حیات را نموده به حباب


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

چشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب
لعلت همه آتشست و آتش همه آب
رویت همه لاله است و نرگس همه رنگ
زلفت همه سنبلست و سنبل همه ناب


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۲

 

حمامی را بگو گرت هست صواب
امشب تو بخسب و تون گرمابه متاب
تا من به سحرگهان بیایم به شتاب
از دل کنمش آتش وز دیده پر آب


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

قاضی پسرش در رمضان خورد شراب
وآنگه به لواط کرد بیچاره شتاب
ای زمره اسلام بگویید جواب
کافر به اگر چنین مسلمان خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

 

هنگام صبوح چون درآیی از خواب
در خواه ز باقیات دوشینه شراب
بر سر کش و دست بر زن و پای بکوب
عشرت به غنیمت کن و فرصت دریاب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

داری ز پی چشم بد ای درّ خوشاب
یک نرگس ناشکفته در زیر نقاب
وین از همه طرفه تر که از بادۀ حسن
یک چشم تو مستت ودگر چشم خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

ماییم نهاده سر بفرمان شراب
جان کرده فدای لب خندان شراب
هم دست بجان آمد از ساغر می
هم بر لب ساغر آمده جان شاب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

 

چشم تو همی داشت دلم را بعذاب
گفتم بلب که کار ایشان دریاب
نرمک نرمک لعل توام داد جواب
عاقل نکند میانجی مست و خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

چون مردمک دیده ام ای در خوشاب
با آنکه بود بخشش من گوهر ناب
از دور اگرم قرص خور آید در چشم
از غایت حرص بر دهان آرم آب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

روزی که به دست برنهم جام شراب
وز غایت خرمی شوم مست و خراب
صد معجزه پیدا کنم اندر هر باب
زین طبع چو آتش و سخنهای چو آب


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

عالِم که به جاهلش سوال است و جواب
پیوسته به جهل یابد از خلق، خطاب
هرچند، کس آرمیده باشد، عکسش
آید به نظر مضطرب از جنبش آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

زین گونه که رشک داردم در تب و تاب
در وصل، دلم ز یاد هجرست خراب
از اشک نرفت زنگ غم از دل من
ز آیینه ما غبار ننشست به آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

بی پیر، مرید کی شود مست و خراب؟
رهبر بودش گرچه خرد در همه باب
هرچند در آفتاب هم گرم شود
بی گرمی شعله کی به جوش آید آب؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

عاشق باشد ز شور خود مست و خراب
عاقل ز پی نصیحتش در تب و تاب
از گرمی عقل، عشق افسرده نشد
دریا نشود ز تاب خورشید سراب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

چندین به خرابی فلک چیست شتاب؟
خواهد شدن این قطره پر باد، خراب
بی ماحصل است طعنه بر چرخ زدن
بی نیش فرو نشیند آماس حباب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

گیرم که ز اصل خود کند فرع، حجاب
کی اصل جدا ز فرع خود دارد تاب؟
پهلو دزدد گرچه حباب از دریا
دریا پهلو تهی نسازد ز حباب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

 

واعظ که خبر ندارد از جان خراب
از شغل ملامتم ندارد خور و خواب
او گرم نصیحت است و من می‌گویم
از دیده، به آب سرد، می‌ریزد آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

آن را که بزرگ است خرد در همه باب
آزاد برون رود ازین دیر خراب
کوچک‌خردان به قید دنیا میرند
اطفال روند دست و پا بسته به خواب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

 

قدرت نشود بلند از علم کتاب
از عشق و خرد جوی مدد در همه باب
عشق و خردت برآورند از پستی
بی دلو و رسن ز چاه برناید آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

تا کرد قضا بنای این دیر خراب
تاخیر به کار راستان آمده باب
گر راست روی، مکن به مقصود شتاب
زیرا که رسد پای چپ اول به رکاب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

ای تشنه فیض تو چه دریا چه سراب
امید به توست خلق را در همه باب
در دنیا، بس که مهربان همه‌ای
هر طایفه‌ات می‌کند از خویش حساب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

در فقر، ریاضت است باب از همه باب
پروردن تن عیب بود از خور و خواب
این نغمه خوشت باد اگر داری تاب
کز ضعف، رگ از پوست برآید چو رباب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

از مرحله کذب گذشتم به شتاب
فال ره فقر می‌زنم در همه باب
نزدیک‌ترست ره به افتادگی‌ام
زان ره که فتد عکس در آیینه و آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

 

آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب
آراسته ظاهران ندانند این باب
آن روز که خلق صورت و معنی شد
کردند قبول صورت آیینه و آب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۸

 

ای صبح ز فیض نفست عرش جناب
وی خرقه رحمت ز تو پوشیده سحاب
ای مرشد ارباب طریق از همه باب
ما را چو اجابت به دعایی دریاب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

چون ساخته شد کار جهان را اسباب
برداشتن چیزی ازان بود صواب
از جمله برداشتنی‌ها، اول
برداشته شد ز پیش چشم تو حجاب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

وقت است اگر عنان سپاری به شتاب
با جاذبه شوق چه دریا، چه سراب
بشتاب به سرعتی که در راه رسد
اول قدمت به منزل آخر به رکاب


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

ای دل که شدی در سر آن زلف به تاب
در جایگهی خوشی مکن جنگ و عتاب
وی دیده که تشنه ای بران در خوشاب
گر تشنه ای از بهر چه می ریزی آب


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

زنهار مبالغت مکن در هر باب
در مذهب صاحب خرد این نیست صواب
بر راحت معتدل مزیدی مطلب
کز حرف زیاده می شود عذب عذاب


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

لعلت به فسون نبرد از دل تب و تاب
گر شکّر لطف داد و گر زهر عتاب
القصه که در عشق جگرسوز چو شمع
از آه در آتشیم و از اشک در آب


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

کردی دلم از حسن گلوسوز کباب
نه پرتو لطف دیده نه برق عتاب
خواهیم به عشق، نیم بسمل شده ماند
کز گرمی خون ماست، شمشیر تو آب


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی