گنجور

 
مسعود سعد سلمان

تا روزه حرام کرد بر لب می ناب

دو دیده بر آب دارم ای در خوشاب

از آب دو دیده من ار هست ثواب

بگشای اگر روزه گشایند به آب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode