گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۴

 

آن صحن چمن، که از دم دیگفتی: دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبعپرنقش و نگار همچو ژنگ است
بر کشتی عمر تکیه کم کنکاین نیل نشیمن نهنگ است


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی