گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

کاندیشه چو سر به خط رساند

جز باز پس آمدن نداند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

گر مایه زمین بدو رساند

بخشیدن صورتش چه داند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

گوینده ز نظم او پر افشاند

تا این غایت نگفته زان ماند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

زین سو ظفرش جهان ستاند

زان سو کرمش جهان فشاند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

تیرش چو برات مرگ راند

کس نامه زندگی نخواند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۷ - سپردن فرزند خویش به فرزند شروانشاه

 

گوهر به کلاه کان برافشاند

وز گوهر کان شه سخن راند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

بازم چو به نظم قصه راند

قصه چه کنم که قصه خواند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

گفتم مگر آن صحیفه خواند

کز محنت لیلیش رهاند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

هرکس به هوای دل تکی راند

وز بهر گریختن تکی ماند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

زلفش به کمند پیش می‌خواند

مژگانش به دور باش می‌راند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

مرکب به دیار خویشتن راند

بنشست و غبار خویش بنشاند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

بوری به هزار زور می‌راند

بیتی به هزار درد می‌خواند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

هر باد که بوی او رساند

صد بیت و غزل بدو بخواند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

آنگاه ورا به پیش خود خواند

با خویشتنش به سفره بنشاند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

از هر نمطی که قصه می‌خواند

جز در لیلی سخن نمی‌راند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

 

هرکس فرسی به جنگ میراند

او جمله دعای صلح می‌خواند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

 

هرسو که طواف زد سر افشاند

هرجا که رسید جوی خون راند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

کانروز که نوفل آن سپه راند

بیننده بدو شگفت درماند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

چون او ورقی چنین فروخواند

نوفل به جواب او فرو ماند

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

چون می ندهی دل تو داند

از تو بستم که می‌ستاند

نظامی
 
 
۱
۲