گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

ای بر ورق تو درس ایام

ز آغاز رسیده تا به انجام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

بر ابلق صبح و ادهم شام

حکم تو زد این طویلهٔ بام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

دادن همه را به بخشش عام

وامی و حلال کردن آن وام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

چون رسم حواله شد به رَسّام

رستی تو ز جهل و من ز دشنام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

وان درز به صدمه‌های ایام

وادی کده‌ای شود سرانجام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر

 

مریخ به تیغ و زهره با جام

بر راست و چپش گرفته آرام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۶ - خطاب زمین بوس

 

هم خطبهٔ تو طراز اسلام

هم سکهٔ تو خلیفه احرام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

در خط نظامی ار نهی گام

بینی عدد هزار و یک نام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

در وقت فرو فتادن از بام

صد گز نبود چنانکه یک گام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

گر تر شودش به قطره‌ای بام

در ابر زبان کشد به دشنام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

چون اهل قبیلهٔ دل آرام

آگاه شدند خاص تا عام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

فرزند تو گرچه هست پدرام

فرخ نبود چو هست خودکام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

می‌رفت نهفته بر سر بام

نظاره‌کنان ز صبح تا شام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

بر راهگذر فکندی از بام

دادی ز سمن به سرو پیغام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

ترکان عرب نشینشان نام

خوش باشد تُرک‌ِ تازی‌اندام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

مادر ز پی عروس ناکام

سرگشته شده چو مرغ در دام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

گیرد به هزار جهد یک جام

و‌آن نیز به یاد آن دلارام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

در باغ گرفت سبزه آرام

دادند به‌دست سرخ‌گل جام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

چون بر در آن قبیله زد گام

قاصد طلبید و داد پیغام

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

قاصد چو شنید کام و ناکام

باز آمد و باز داد پیغام

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode