گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱

 

دل بی‌تو به صدهزار زاریست

جان در کف صدهزار خواریست

در عشق تو ز اشک دیده دل را

الحق ز هزار گونه یاریست

در راه تو خوارتر ز حاکم

[...]

انوری ابیوردی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰

 

در کوی تو عقل بی قراریست

بی روی تو روح سوگواریست

هر تار ز نرگس تو تیری است

هر موی طره تو ماریست

وصل است ز تو نخست پس هجر

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

هر ذره که هست اگر غباریست

در پرده مملکت بکاریست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

در هر چه از اعتدال یاریست

انجامش آن به سازگاریست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

جان داروی طبع سازگاریست

مردن سبب خلاف کاریست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

هر نکته که بر نشان کاریست

در وی به ضرورت اختیاریست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

 

هر گنج که درون غاریست

بر دامن او نشسته ماریست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

 

در خاک مپیچ کو غباریست

با طبع مساز کو شراریست

نظامی گنجوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹

 

در شهر شما یکی نگاریست

کز وی دل و عقل بی‌قراریست

هر نفسی را از او نصیبیست

هر باغی را از او بهاریست

در هر کویی از او فغانیست

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۲

 

ما را سر و کار با نگاریست

دل در خم زلف غمگساریست

از موکب لشکر فراقش

بر دیده ی عشق من غباریست

با بار فراق اوست کارم

[...]

جهان ملک خاتون
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - جواب نوشتن مجنون نامه لیلی را

 

زان مرغ به خاطرش غباریست

کز غیر به دوست نامه آریست

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۵۶ - در بی وفایی عالم و سرعت زوال حیات فانی

 

خورشید کش از فلک حصاریست

از بیم و زوال رعشه داریست

جامی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

هر غنچه درو دل فگاریست

آراسته محمل بهاریست

فصیحی هروی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۱۱ - مناجان

 

سرچشمهٔ هستی از تو جاری ست

امر تو به کاینات ساریست

حزین لاهیجی