گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۱

 

ای مقتدای اهل طریقت کلام تو

ای تو جهان صدق و جهانی غلام تو

تاثیر کرد صدق تو در سینه‌ها چنانک

شد بی‌نیاز مستمع از شرح نام تو

نام تو چون ورای زمانست و عقل و جان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۹۸ - وله ایضا

 

ای بخت می‌رساند از اشفاق بی‌قیاس

ادبار با هزار تواضع سلام تو

پیک صبا ز روضهٔ نومیدی آمده

با یک جهان شمامه به طوف مشام تو

دارد خبر که عامل دارالعیار یاس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷

 

من مرغ آشیانه قسدم به دام تو

ز آرامگه رمیده و یک چند رام تو

ای ساکنان کوی ترا چشم روشنی

از خاک آستانه عرش احترام تو

روح ملک به جبهه بساید هزار بار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹۴

 

ای دل غلام أو شدی ای من غلام تو

بادت مبارک اینکه جهان شد به کام تو

از من به رسم بنده نوازی به او بگو

مشتاق خدمت است غلام غلام تو

آخر نه از توأم همه وقت آمدی پیام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۲ - ایضاً له

 

ای شرق و غرب عالم گشته به کام تو

ای کدخدای عالم و عالم غلام تو

دایم چو نام خویش در اقبال شرع باش

کاراسته است شرع محمد به نام تو

عقدی است عقل و واسطه او کلام تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالفرج رونی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۰۲

 

جانان کدام دل که نگشتست رام تو

و آن کیست کاو نشد به ارادت غلام تو

جز نام دوست ورد زبانم نمی شود

در هر نفس که می زنم اوّل به نام تو

ناکامی جهان ز جهانت گر آرزوست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون