گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۳۰

 

دشمن اگر دوست شود چند بار

صاحب عقلش نشمارد به دوست

مار همانست به سیرت که هست

ورچه به صورت به در آید ز پوست

سعدی
 

سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایتِ شمارهٔ ۲۷

 

پشه چو پر شد بزند پیل را

با همه تندی و صلابت که اوست

مورچگان را چو بود اتفاق

شیر ژیان را بدرانند پوست

سعدی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۹

 

آنکه دلم شیفته روی اوست

شیفته تر می کندم این چه خوست؟

دوش بگفتم که دهانیت نیست

گفت که بسیار درین گفتگوست

به که رخ از خلق بپوشد، ازآنک

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۷ - صفت مردم شهر

 

هر طرفی سحر بیانی نوست

ریزهٔ چین کمتر شان خسروست

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۵ - عشق

 

لیک دل آن شد که هوایی دروست

و ز طرفی بوی وفایی در اوست

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۵ - عشق

 

زنده نه آن است که جانی دروست

اوست که از عشق نشانی در اوست

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۵ - عشق

 

حسن نه نیکویی رنگ است و پوست

هر چه کند جای به دلها نکوست

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۵ - عشق

 

نافه که بوییش نباشد به پوست

خون فشرده نتوان داشت دوست

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۷ - کینهٔ برادر و مهر دوست

 

دوست دهد جان خود از بهر دوست

من بکشم جان برادر ز پوست

امیرخسرو دهلوی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۹

 

نیست مرا دوستر از دوست دوست

اوست مرا دوست مرا دوست اوست

دم ز رخ دوست زند آینه

در نظر مردم از آن دوست روست

دل خم ابروی تو دارد هوس

[...]

کمال خجندی
 

صوفی محمد هروی » ده نامه » بخش ۱ - ده نامه

 

آدمی از بهر شناسای اوست

گر بشناسی تو خدا را نکوست

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » ده نامه » بخش ۱ - ده نامه

 

عشق بود مخزن اسرار دوست

او به حقیقی و مجازی نکوست

صوفی محمد هروی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۵ - در مدح مالک قاب و قوسین

 

اندکی اما گل مقصود از اوست

هر دو جهان از نفسش مشکبوست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۷ - معراج

 

از اثر بوی که داند چه بوست

خود بگشاید مژه خواب دوست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - نعت حق سبحانه تعالی

 

این همه آرایش دامان دوست

خیز و بشو چشمه تسنیم اوست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۲ - غفلت

 

مردمک دیده دیدار دوست

آبله پای طلبکار اوست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۲ - غفلت

 

یعنی از آن لعل که دل نام اوست

آب ستان بهر لب جرعه دوست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - طلب دوست

 

قطره خون چیست دل رنج دوست

دل که بود مغز گدازنده پوست

عرفی
 
 
۱
۲