گنجور

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

بود و نبود آنچه بلندست و پست

باشد و این نیز نباشد که هست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

زاتش و آبی که بهم در شکست

پیه در و گرده یاقوت بست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

پای سخن را که درازست دست

سنگ سراپردهٔ او سر شکست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴ - در نعت رسول اکرم

 

تختهٔ اول که الف نقش بست

بر در محجوبه احمد نشست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴ - در نعت رسول اکرم

 

از پی باز آمدنش پای بست

موکبیان‌ِ سخن ابلق به‌دست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ - در معراج

 

رخش بلند آخور‌ش افکند پست

غاشیه را بر کتف هر که هست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ - در معراج

 

تا شب او را چه‌قَدر قدر هست‌؟

زهرهٔ شب‌سنج ترازو به دست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۶ - نعت اول

 

گوهر او چون دل سنگی نخست

سنگ چرا گوهر او را شکست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۶ - نعت اول

 

چون دهن از سنگ بخونابه شست

نام کرم کرد بخود بر درست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۸ - نعت سوم

 

دایره بنمای به انگشت دست

تا به تو بخشیده شود هر چه هست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۹ - نعت چهارم

 

اول بیت ار چه به نام تو بست

نام تو چون قافیه آخر نشست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۹ - نعت چهارم

 

موسی از این جام تهی دید دست

شیشه به کُهپایه «ارنی» شکست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

 

چون نظر عقل به رای درست

گرد جهان دست برآورد چست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

 

نسبت داودی او کرده چست

بر شرفش نام سلیمان درست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

نسبت فرزندی ابیات چست

بر پدر طبع بدارد درست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

چون فلک از پای نشاید نشست

تا سخنی چون فلک آری به دست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

سینه مکن گر گهر آری به دست

بهتر از آن جوی که در سینه هست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل

 

طفل شب آهیخت چو در دایه دست

زنگلهٔ روز فراپاش بست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل

 

غافل از این بیش نشاید نشست

بر درِ دل ریز، گر آبیت هست

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

تازه گیا طوطی شکر بدست

آهوکان از شکرش شیر‌مست

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode