گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » مسلمان شرمسار از بی کلاهی است

 

مسلمان شرمسار از بی کلاهی است

که دینش مرد و فقرش خانقاهی است

تو دانی در جهان میراث ما چیست؟

گلیمی از قماش پادشاهی است


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » مسلمان گرچه بی خیل و سپاهی است

 

مسلمان گرچه بی خیل و سپاهی است

ضمیر او ضمیر پادشاهی است

اگر او را مقامش باز بخشند

جمال او جلال بی پناهی است


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری