گنجور

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۷) گفتار جعفر صادق

 

که او ویرانهٔ دنیا گزیند

که تا در مسند دنیا نشیند

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۶ - دربیان و شرح عقل فرماید

 

نهایتها بنور خود ببیند

سعادتهای هر یک برگزیند

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۹ - در تحقیق صحبت فرماید

 

چو بیخود شد دگر کس را نه بیند

مقام نیستی را بر گزیند

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۱ - در نموداری سر توحید به هر نوع

 

صفاتم کس ندیده کس نه بیند

اگرچه عقل بسیاری نشیند

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۷ - در سر صفات بعیان عین الیقین فرماید

 

نمودار است رویش باز بیند

پرستیدن اگر صاحب یقیناند

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

همه در این کتب پیدا ببیند

ازو مقصود هر دو کون چیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

هر آن کو راه پیغامبر گزیند

یقین اندر جهان او بد نبیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴۴ - در افعال شیطان و سخن گفتن ومکر او فرماید

 

بسوزد آتش اینجا هرچه بیند

کسی هرگز در این آتش نشیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۴ - در تجلی جلال و ناپدید شدن اشیاء فرماید

 

بچشم سر جمال من نبیند

چه گر بسیار درخلوت نشیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

بسی در ماتم صورت نشیند

که تا آخر دمی معنی گزیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

ز نور خویش نابودی گزیند

بجز یکی حقیقت حق نبیند

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode