گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۷ - در اسرار عشق و نموداری هیلاج فرماید

 

سخن اینست تا آخر چنین است

کسی داند که چون ما پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

 

اگر مرد رهی ماهی چنین است

چنین خواهد بدن فردا یقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

حقیقت شیخ بازاری چنین است

تماشاگاه مرد راه بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

سخن کز عشق آید آن یقین است

که بیشک ذات رب العالمین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۳ - در نموداری جان در اعیان فرماید

 

کسی داند که در کل پیش بین است

که این گنج الیقین عین الیقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۰ - در سلوک و وصول فرماید

 

سرانجام همه عالم چنین است

کسی داند که در عین الیقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۵ - در کشف حجاب و وصول دوست

 

یقین من کنون عین الیقین است

نمود عشق جانان این چنین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۷ - قالَ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله موتوا قَبْلَ اَنْ تَموتوا

 

بمیر ای شیخ کین عین الیقین است

که این عین الیقین راه بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۷ - قالَ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله موتوا قَبْلَ اَنْ تَموتوا

 

مشو غافل که این معنی یقین است

که او در اندرونت پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

مرا از زندگانی حاصل این است

که درجان و دلم عین الیقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصور و دریافتن اعیان گوید

 

محمد رحمة للعالمین است

علی بیشک صفات اندر یقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۶ - سؤال دیگر شبلی از منصور

 

حقیقت عشق تو بالای دین است

که سر کل ترا عین الیقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۷ - جواب دادن منصور شبلی را

 

حقیقت وصل صورت آخرین است

ولی جان در صفاتم پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۷ - راز گفتن شیخ کبیر پاسخ جنید از کار منصور

 

بدستم آسمانها و زمین است

مرا خورشید در مهر نگین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۲ - سؤال کردن شیخ جنید از منصور در حقیقت شرع

 

ز دانائی خود بینا یقین است

که نور نور بودت پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۲ - سؤال کردن شیخ جنید از منصور در حقیقت شرع

 

نه شک دارد اگرچه در یقین است

ولی در کفر و دینت پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۴ - تحسین کردن جنید منصور را در اسرار عشق

 

ترا زیبد که این گوئی چنین است

چنین خواهد بدن عین الیقین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۵ - سخن گفتن منصور با شیخ کبیر قدس سره

 

مرا این مهلکات اینجا یقین است

که آخر این جهانم پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۵ - سخن گفتن منصور با شیخ کبیر قدس سره

 

جنیدم راهبر سلطان دین است

بجان پاک او صد آفرین است

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۴