گنجور

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

 

بدو گفتا که گر شد زرد رویت

پشولیده چرا شد مشک مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۷) حکایت یوسف با زلیخا علیه السلام

 

وگر از جان فشاندن نیست بویت

ندارد هیچ سودی گفت و گویت

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

غلامش گفت ای من خاک کویت

چو می‌داری ز من پوشیده رویت

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۷) حکایت ابوعلی فارمدی

 

اگر این رنگ افتد بر رگویت

دو عالم عنبرین گردد ز بویت

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۱ - المقاله الخامس عشر

 

هزاران غم فرو آمد برویت

که تا یک آب آمد در گلویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۷ - دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

اگر تو توبه نکنی زارزویت

بگویم تا ببرّد شاه مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۰ - پاسخ دادن هرمز دایه را

 

بخوردی لاجرم، شادی برویت

بگیرد استخوانی در گلویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چو دل پروانه شد در عکس رویت

جنون آوردم از زنجیر مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

منم ناشسته روی از خاک کویت

تویی بیغم که صد شادی برویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۶ - آگاهی یافتن خسرو از پیدا شدن گل

 

چرا کژ گویی ای من خاک کویت

که کژ گفتن بریزد آب رویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۵ - آگاهی یافتن قیصر از آمدن خسرو

 

ز که پرسم ندانم راه کویت

که در کوی اوفتادم زارزویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۹ - آغاز نامۀ گل بخسرو

 

ز چشم خویش بی گلبرگ رویت

بسی پختم گلاب از آرزویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

اگر دربندم آری همچو مویت

چو مویی سر نهم بر خاک کویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

منم مویی شده از عشق رویت

تویی در پایم افگنده چو مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

سر موییست جمعیّت ز رویت

ازان بیتو پریشانم چو مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

یکی کردم دو مویت ز ارزویت

که تا با تو یکی گردم چو مویت

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

کجا آتش تواند یافت بویت

که شد دیوانه از سودای رویت

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بنفشه خرقه پوش مست کویت

فکنده سر ببر درهای هویت

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۸ - در سؤال کردن از هیلاج و جواب دادن او را

 

دری بگشاد از معنی برویت

که آرد دیگر اندر گفتگویت

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

منم حیران شده در روی خویت

یقین جان میدهم در آرزویت

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳